ورود

بیمارستان رازی سراوان بیمارستان بستری, پاراکلینیک, کلینیک

سیستان ، سراوان ، خیابان عدالت شمالی ،بیمارستان رازی

بیمارستان رازی سراوان ، تنها بیمارستان شهرستان ، در سال ۱۳۵۱ ، با ۲۵ تخت مصوب جهت ارائه خدمات درمانی راه اندازی و به تدریج با احداث و گسترش فضای فیزیکی نسبت به افزایش بخش ها و واحدها اعم از تخت، تجهیزات فنی پزشکی و تاسیسات اقدامات چشم گیری انجام شده است . در حال حاضر ، ۲۶۴ تخت خواب فعال دارد .

خدمات

موقعیت

گواهی اصالت